Hatay Şehir Mutfağı kiraya verilecek

Yayınlanma Zamanı : 20 Nisan 2021 Saat: 15:44

1985 ADA – 55 NO’LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN “MUTFAK SANATLARI MERKEZİ” (811,48 M²) VE 1985 ADA – 34 NO’LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN “HATAY ŞEHİR MUTFAĞI”NIN (2372,16 M²) CİRO/GELİR ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

1- Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan 1985 Ada 55 nolu parsel üzerindeki (811m²) ve 1985 Ada 34 nolu parsel üzerindeki (2372 m²) tesisler Ciro/Gelir ortaklığı şeklinde kiraya verilecektir.
2- Kiralanacak alanın muhammen bedeli yıllık 612.672,00-TL olup, geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü olan 18.380,16-TL’dir.
3- Söz konusu alanın ihalesi 30/04/2021 Cuma günü saat 14.00’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. Şartname bedeli 10.000,00-TL( onbin TL ) olup, şartname mesai saatleri içerisinde Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde (4.Kat) görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler dosya bedelini Başkanlığımızın T.C Vakıflar Bankası Antakya Şubesi nezdindeki TR66 0001 5001 5800 7312 4991 48 no.lu hesabına yatırması gerekmektedir.
4- Yukarıda belirtilen 2 tesisin ihalesi aynı anda ve tek bir ihale ile ihale edilecektir. İsteklilerden aylık olarak elde edeceği ciro/gelir üzerinden idare payı olarak en yüksek yüzdesel payı verecek olan istekli ihaleyi kazanmış sayılacaktır. İhalede isteklilerce teklif edilecek aylık idare payı (aylık kira) oranı, o ay boyunca elde edilecek toplam cironun/gelirin %5’inden az olamaz.
5- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri ibraz edilmesi zorunludur.
5.1.Gerçek Kişiler için:
a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,
b) Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Onaylı imza sirküleri,
d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu, (YİKOB ’dan geçici teminata ait teslimat alınarak (fiş) belirtilen banka ve gösterilen hesap numarasına yatırılacaktır.)
f) Vergi Mükellefi ise,
f1)Bağlı olduğu vergi dairesi
f2)Vergi kayıt numarası
f3)Vergi borcu olmadığını gösterir belge
g) İmzalanmış şartname metni,
5.2. Tüzel Kişiler için: (kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
c) Tüzel Kişilik Vergi Mükellefi ise,
c1)Bağlı olduğu vergi dairesi
c2)Vergi kayıt numarası
c3)Vergi borcu olmadığını gösterir belge
d) İmzalanmış şartname metni,
e)Geçici teminata ilişkin banka dekontu
f)Onaylı imza sirküleri,
5.3. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen genel şartların yanı sıra şartnamenin “Özel Hükümler” bölümünde belirtilen şartları da sağlamaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır.
6- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunla açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorunludur.
7- Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
8- Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile ihale konusu işin adı, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaştırılması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak olup, ilk tekliflerin okunmasına müteakip 2. ve diğer teklifler alınacaktır.
9- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre onaylanan ihale kararlarının kiracıya tebliğinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde kiracı; kesin teminatı yatırmak, İDARE ’ce düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak ve ihale ile ilgili kiracıya ait vergi, resim, harç, sigorta ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara suresi içinde uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesih edilir ve geçici teminat irat kaydedilir.
10- İlan tarihi itibariyle İdareye (Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına) borcu olanlar ihaleye katılamaz.
11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin ilan metni “http://www.hatay.gov.tr” adresinden görülebilir.” (TEL: 0326- 214 03 30 Dâhili:2131 ) İLAN OLUNUR.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"