Kurşunlu Hanı yeniden canlandıracak ihale!

Yayınlanma Zamanı : 05 Eylül 2020 Saat: 9:30

Kurşunlu Hanı yeniden canlandıracak ihale!

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kurşunlu Han’da bulunan tescilli kültür varlığı vasıflı işyerlerini mevcut haliyle kiraya çıkardı.

1660 yıllarında Köprülü Mehmet Paşa tarafından padişahların armağanlarını taşıyan Surre Alayı´nın ağırlanması için inşa ettirildiği öğrenilen ve Hatay Valiliği’nin uzun bir restorasyon süreci sonrası yenilenen Uzun Çarşı içerisindeki tarihi bina, işyerlerinin faaliyete geçmesiyle bölgeyi daha da canlandıracak.

Mülkiyeti Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlı Antakya ilçesi 5. Mıntıka 260 numaralı parsel bulunan 19 adet kiralık işyeri 15 EYLÜL 2020 SALI Günü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile kiraya verilecek.

Aralarında hediyelik eşya, lokanta- restoran, çömlekçi, çinicilik, cam işlemeciliği gibi işyerlerine ait ihale ilanı, aylık bedelleri ve geçici teminatları şöyle:

CİNSİ ALANI M2’Sİ   AYLIK
MUHAMMEN
 BEDELİ (TL.)  
 YILLIK
MUHAMMEN
 BEDELİ (TL.)  
 GEÇİCİ
TEMİNAT
( % 3 )  
 EK TEMİNAT       ( % 10 )  İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Hediyelik Eşya Satışı            66,00             4.500,00          54.000,00       1.620,00       5.400,00 15.09.202009:30
Sulu Yemek Lokantası- Restoran          239,00             7.667,00          92.004,00       2.760,00       9.200,00 15.09.202009:45
Hediyelik Muhtelif Eşya Satışı              15,88                800,00            9.600,00          290,00          960,00 15.09.202010:00
Çay Ocağı – Kahve            15,39             1.584,00          19.008,00          570,00       1.900,00 15.09.202010:15
Tepsiye Et Lokantası          237,18           17.490,00       209.880,00       6.300,00     20.990,00 15.09.202010:30
Bay ve Bayan WC Zemin ve 1 Kat            97,55             1.334,00          16.008,00          480,00       1.600,00 15.09.202010:45
Künefeci           121,39             8.190,00          98.280,00       2.950,00       9.830,00 15.09.202011:00
Çömlekçilik            18,28                717,00            8.604,00          260,00          860,00 15.09.202011:15
Keçecilik ve Dericilik            15,95                584,00            7.008,00          210,00          700,00 15.09.202011:30
Hasırcılık ve Sepet Örgücülüğü            15,60                567,00            6.804,00          205,00          680,00 15.09.202011:45
Çinicilik ve Minyatür İşleri            14,83                560,00            6.720,00          205,00          680,00 15.09.202014:00
Sedef İşletmeciliği            14,53                567,00            6.804,00          205,00          680,00 15.09.202014:15
 Ebru Eğt. Atölyesi ve Kağıt Sanatları            15,17                450,00            5.400,00          165,00          540,00 15.09.202014:30
Cam İşlemeciliği            15,72                450,00            5.400,00          165,00          540,00 15.09.202014:45
Hattat ve Tezhip Atölyesi             30,00             1.050,00          12.600,00          380,00       1.260,00 15.09.202015:00
Seramik Eğt.Atöl.            20,52                734,00            8.808,00          265,00          880,00 15.09.202015:15
Kafe          195,33             7.800,00          93.600,00       2.810,00       9.360,00 15.09.202015:30
İpekçilik             29,61             1.017,00          12.204,00          370,00       1.220,00 15.09.202015:45
Ağaç İşlemeciliği             19,92                767,00            9.204,00          280,00          920,00 15.09.202016:00
1- Mülkiyeti Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait yukarıda  her türlü özelliği belirtilmiş olan 3. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı kayıtlı tescilli kültür varlığı vasıflı taşınmazlar mevcut haliyle (Taşınmazların m2 alanları Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projeleri esas alınmış olup; işyerlerinin m2 si bu şekilde kabul edilmiş olacaktır.) 15 EYLÜL 2020 SALI  Günü İlan Metninde belirtilen saatinde,   Kışlasaray Mahallesi, Fevziçakmak Cad. No: 17 Antakya/HATAY adresindeki Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası İhale salonunda   2886 Sayılı Yasanın 51/g Maddesi gereği, Pazarlık Usulü  ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden kiraya verilecektir. Sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar ihale bedeli üzerinden,  2021 ve 2022  yılları içinde   İhalede ortaya çıkacak aylık  kira bedeline periyodik olarak   Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından yayınlanan  Tüketici Fiyat Endeksi’nin oniki aylık  ortalamalara göre değişim  oranından az olmamak kaydıyla,  kira artışı yapılmak şartıyla 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir.  Kira süresinin sonunda, sürenin uzatılması halinde taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınarak kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır. 
2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için listede yazılı Başkanlık taşınmazın hizasında belirtilen geçici teminat ve ek teminatlar toplamını  İdaremizin, Ziraat Bankası Antakya Merkez  Şubesinde bulunan “TR42 0001 0003 0667 9687 7050 01” nolu  hesabına yatırılarak  teminat dekontlarını,  tebligata esas adres beyanı, şahıs olarak  ihaleye gireceklerin T.C. Kimlik nosu yazılı  Nüfus Cüzdan  fotokopisi ile, Tüzel kişi yada şirket olarak gireceklerin ise, kamu tüzel kişiliklerinin yetkili organ kararı, faaliyet kaydı belgesi, yetki belgesi, şirket olarak ihaleye katılacakların, Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya tasdikli suretleri. Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıla ait tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgelerini en geç   15/09/2020 Salı Günü,  ihale saatinden önce, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne  teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler için; 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş, Limit Dahili Süresiz  Teminat Mektubu  ve teminat mektubunun teyid yazısının aslı ihale komisyonuna sunulacaktır.
3- Şirketlerin sermayesi, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az ise ihaleye katılamaz. Şahıs veya şirketler ortak girmek istedikleri takdirde Noter tasdikli ortaklık beyannameleri getirmeleri zorunludur. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta primleri kiracıya aittir
4- Kiracı, İdarenin izni olmadan  taşınmazı  kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve  tadilat yapamaz.
5-Kiralanan  taşınmaz hakkında her türlü bilgi , ihale şartları ve kira şartnamesi ihale gününe kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler Şartname bedeli 100,00- TL olup, bu bedelin Başkanlığın yukarıda yazılı banka hesabına yatırıldığına dair makbuz mukabilinde temin edilmesi gerekir. 
6- İhalesi üzerinde kalan sözleşme tarihinde üzerinde bina bulunan Başkanlık taşınmazlarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon  adına , yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı  sıgorta ettirmek ve her türlü sıgorta giderlerini ödemekle yükümlüdür. Taşınmaz üzerindeki bina, tesis ve eklentilerde kullanılacak, Elektrik, Su varsa doğalgaz  ve benzerlerinin,  sayaçlarını almak, bunlara ilişkin tüm kuruluşlarda  kendi adına abone olmak ve sözleşme düzenlemekle yükümlüdür.
7- Taşınmazı kiralayan ile Noter’den tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki ” Başkanlık Taşınmazları  Kiraya Verilme Genel Şartnamesi” ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan  iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir .Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır.
8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir  yıl süre ile İdaremizin hiç bir ihalelesine katılamaz.
9-İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında  tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir.
10- Üzerinde yapı bulunan  taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazın tamir ve kullanım amacına göre  bakıma ihtiyacı bulunması halinde idarenin bilgisi dahilinde yapılacak tadilat, tamir, bakım ve onarımı işleri için hazırlanacak projeler Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İzni dahilinde ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır. 
11-Başkanlık taşınmazlardan okul ve ibadethanelere 200 metreden yakın olanlar;  Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb.yerlerde çevreyi rahatsız edici gürültülü işler yapılmayacaktır.
12-Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler.katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz.
13- Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen  muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup;  işyeri olarak kullanılacak yerlerin ruhsat vb. işlemleri  kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur  veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat v.b. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.  
14- İhale uhdesinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatının iadesi, 15 gün içerisinde ilgilisinin dilekçe ile bildirdireceği   banka hesaplarına iade edilecektir.
15-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet ile ilgili mahkeme süreci devam ettiğinden, Sözleşme imzalanmasından sonra mahkeme kararı ile mülkiyeti el değiştirecek olması durumunda muhatap Vakıflar Genel Müdürlüğü olacaktır.
16-İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir.
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"