Dörtyol Sahil Şeridine Yatırım Teşviki

Yayınlanma Zamanı : 20 Ağustos 2019 Saat: 15:38

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)’nün Yatırım Teşvik İlan Metni

4706 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında Hatay’ın Dörtyol İlçesine bağlı, Yeniyurt Mahallesinde bulunan, 331 parsel numaralı, 10.100,00 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın üzerinde (sahil şeridinde kalan kısmında 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe uygun yapı yapılması kaydıyla) gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin ilan metni aşağıda verilmiştir.

İLAN

HATAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

A- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın üzerinde (sahil şeridinde kalan kısmında 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe uygun yapı yapılması kaydıyla) gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

Taşınmaz No: 31040100985
İli İlçesi Mahallesi Hatay Dörtyol Yeniyurt
Ada –
Parsel – 331
Cinsi – Tarla
Yüzölçümü (m²)- 10.100,00
Taşınmazın İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Kısmı (m²)-10.100,00
İmar Durumu – İmar dışında
Taşınmazın Toplam Rayiç Değeri (TL) – 2.020.000,00.-TL
Başvuru Süresi – 21.08.2019-20.09.2019

B- Teşvikten Yararlanma Şartları:

 1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
 2. İrtifak Hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz malın maliki İdaremizce takdir edilen rayiç değerin (2.020.000,00.-TL), tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir (2.020.000,00.-TL), turizm yatırımları için iki (4.040.000,00.-TL), diğer yatırımlar için üç katından az (6.060.000,00.-TL) olmayan; ancak toplam sabit yatırım tutarı IV’ üncü bölgede bulunan Hatay İli için 500.000,00.-(beşyüzbinTürkLirası) TL’ den az olmayan,
 3. Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,
 4. Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olan,
 5. Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
 6. Taahhüt edilen yatırımlarda elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
 7. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri tahsisi teşvikinden yararlanabilecektir.
 8. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

C- Başvuru Şekli ve Bilgiler:

 1. Yatırımcıların 03.09.2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden Ek-1′ de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte Şirketin unvanının, tebligata esas açık adresinin yazılı olduğu kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) 20.09.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.
 2. Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere; Hatay Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 1.000,00.-(binTürklirası) TL yatırarak alındı makbuzunu diğer belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) vermesi mecburidir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmez.
 3. EK-2 belgelerden olan son üç yıla ait karşılaştırmalı bilançonun Vergi dairesince; geçmiş yıla ait kesin mizan ile cari yıla ait geçici mizanın Mali müşavirce onaylı olması gerekmektedir.
 4. Yapılacak yatırımın taşınmazın imar plânında ayrıldığı amaca uygun olması gerekmektedir.
 5. İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.
 6. Yukarıdaki taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14 üncü maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.
 7. Taşınmaz üzerine kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur.
 8. İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın maliki olan İdaremizce, yatırımcılar tarafından gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.
 9. Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.
 10. İrtifak hakkı tesisi işlemine ilişkin ilan metni, http://www.milliemlak.gov.tr http://www.hatay.gov.tr ile http://hatay.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir ve (0 326) 214 96 30 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"