Askeri Üsse konteyner kent!

Yayınlanma Zamanı : 15 Mart 2021 Saat: 10:55

Askeri Üsse konteyner kent!

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı sorumluluğu altında Reyhanlı Oğulpınar İleri Üs Bölgesi’ne kurulacak konteyner kent için, ihtiyaç duyulan 86 adet konteyner ihaleyle alınacak. Başvurular, 18 mart en geç saat 15.00’a kadar YİKOB Toplantı Salonu Kat:1 Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresine yapılabilecek.

İhale İlan Metni şöyle:
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İLAN METNİ

Hatay Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Oğulpınar İleri Üs Bölgesine Kurulacak Konteyner Kent İçin Muhtelif Efsaflarda Konteyner Alınması İşi, Pazarlık Usulü ve Birim Fiyat Sözleşme olarak ile ihale edilecektir.
1-İdarenin Adı: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başknalığı
2- İdarenin Adresi: Kışlasaray Mah.Fevzi Çakmak Cad. No:17 31100 Antakya/HATAY
3- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 86 adet Muhtelif Konteyner Alınması işi
b) Yapılacağı yer: HATAY/REYHANLI/ OĞULPINAR
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi: İşyeri tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
4- İhalenin;
a) Yapılacağı yer: Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu Kat:1 Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY
b) Tarihi ve saati: 18/03/2021 – Saat 15:00
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; *) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
*) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun birim fiyat teklif cetveli.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
e)Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
6- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte teklif dosyasının kapalı zarf içerisinde, en geç ihale günü saat 15.00’a kadar, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu (Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası No:17) Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir. İhale pazarlık usulü yapıldığından dolayı istekliler tarafından kapalı zarf şeklinde verilen tekliflerin açılmasına müteakip, açık eksiltme yöntemi ile ikinci teklifler alınacaktır. Bu sebepten dolayı isteklilerin teklif vermeye yetkili/yetkilendirilmiş kişilerinin bizzat ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7- Konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları ihaleye teklif veremez.
8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
10- İhalenin saatinden önce iptal edilmesine veya teklifler alındıktan sonra gerek görülmesi halinde iptal edilmesine İdare Yetkilidir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
11- Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilen ödenek kapsamında Cumhurbaşkanlığının 17.09.2019 tarih ve 1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki karar kapsamında yapılacağından Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
12- İhalede verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olup sözleşme imzalanacaktır.
13- İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 500,00 TL’dir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"