Erzin OSB İhale Duyurusu

Yayınlanma Zamanı : 05 Kasım 2019 Saat: 16:20

Hatay Valiliği, Hatay Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Parsel Toprak İşleri (Kazı ve Dolgu) yapım işi ile ilgili ihale ilanını paylaştı.

Kapalı zarf teklif alma usülü ile gerçekleşecek olan HATAY ERZİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI İHALE İLANI ŞÖYLE:

            Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Parsel Toprak İşleri (Kazı ve Dolgu) Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin Adresi : Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY

2- İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet “Erzin OSB Parsel Toprak İşleri (Kazı ve Dolgu) (6 Adet Menfez, Anayol, Yol1, Yol2, Yol3, Yol4, Yol5, Yol6, Yol7, P1/1, P1/2, P1/3, P1/4, P2/1, P2/2, P3/1, P3/2, P3/3, P3/4, P4, P5, P6/1, P6/2, P6/3, P7/1, P7/2, P8/1, P8/2, P9, P10, P11/1, P11/2, P11/3, P12/1, P12/2, P13, P14, P15, P16, P17) Yapım İşi.”

  b) Yapılacağı yer : Turunçlu Mahallesi Erzin/HATAY

  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  d) İşin süresi : İşyeri tesliminden itibaren 300 takvim günü.

3– İhalenin

            a) Yapılacağı yer : YİKOB Çok Amaçlı Toplantı Salonu Asma Kat Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresinde.          

            b) Tarihi ve saati : 12/11/2019 – Saat 13.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

            1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

            2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

            a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

            4) İş Deneyim Belgesi.

            İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.

            İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AXVIII. GRUP İşleri.         5) Taahhüt ederek temin edilecek Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman için Noter Onaylı Taahhütname,

            6) 2 Adet teknik personel bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname. (En az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi ve en az 5 yıl deneyimli 1 Adet Harita Kadastro Mühendisi)

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1-) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

2-) İş hacmini gösteren belgeler

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının diplomanın sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Teklif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, Hatay Erzin OSB adına alınacak Geçici Teminat Mektubu, Geçici Teminat Teyit Mektubu,Banka Referans Mektubu veya OSB hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İhale dokümanı Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi İhale Komisyonu-Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası 5. Kat Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Odası) No:17  Antakya/HATAY odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 1.500,00-TL. olup, Hatay Erzin OSB’nin Antakya ilçesinde bulunan Vakıfbank (İBAN NO: TR50 0001 5001 5800 7309 0150 02) 00158007309015002 nolu banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

I) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 13.00’e kadar, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi İhale Komisyon Başkanlığı-Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası) No:17 Asma Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir. Kargo, posta veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla teklif dosyası gönderilmeyecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen teklifler dikkate alınmaz.

5- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- Birinci Oturum: İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf alma usulü vereceklerdir. İkinci Oturum: Aynı gün ikinci oturum açılır ve isteklilerden ihale komisyonunun hazır bulunacağı oturumda açık eksiltme yapılarak teklifleri yazılı veya sözlü olarak istenir. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif açık eksiltme sonucunda teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

8- İhalenin ikinci oturumunda açık eksiltme yapılarak yazılı veya sözlü teklifler alınacağından dolayı, ihaleye katılacak firmalar adına imzaya yetkili temsilcilerin ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yetkilisi bulunmayan ikinci oturuma katılmamış ve ikinci oturumda teklif verilmemiş sayılacaktır.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11- İhaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, bütün başvuruların reddedilmesi veya ihalenin iptal edilmesinde Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

12- İhale komisyonu verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Hatay Erzin OSB’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve Hatay Erzin OSB herhangi bir yükümlülük altına girmez.Erzin OSB, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"