Suriye ZDH Bölgesinde Ekmek Fırını açılacak

Yayınlanma Zamanı : 20 Eylül 2021 Saat: 15:17

T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM HARCAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Suriye ZDH Bölgesinde Ekmek Fırını yapım işi, Pazarlık Usulü ve Birim Fiyat Esası ile ihale edilecektir.
İdarenin Adresi: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY
2İhale konusu yapım işinin
Niteliği, türü ve miktarı: Suriye ZDH Bölgesinde Ekmek Fırını Yapım İşi
Yapılacağı yer: Suriye Zeytin Dalı Hareket Bölgesi
İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
İşin süresi: İşyeri tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
İhalenin; a) Yapılacağı yer: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY b) Tarihi ve saati: 22/09/2021 Çarşamba günü – Saat 14.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler; İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Oda Kayıt Belgesi
b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya İmza Beyannamesi. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
d) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte teklif dosyasının kapalı zarf içerisinde, en geç ihale günü saat 14.00’e kadar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir.
5-İhale Pazarlık Usulü yapılacağından dolayı istekliler tarafından kapalı zarf şeklinde verilen tekliflerin açılmasına müteakip, açık eksiltme yöntemi ile ikinci teklifler alınacaktır. Bu sebepten dolayı isteklilerin teklif vermeye yetkili/yetkilendirilmiş kişilerinin bizzat ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
e) İhale Dokümanının satın alındığına dair dekont.
6- Konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları ihaleye teklif veremez.
7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (OTUZ) takvim günü olmalıdır.
9- İhalenin saatinden önce iptal edilmesine veya teklifler alındıktan sonra gerek görülmesi halinde iptal edilmesine İdare Yetkilidir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı’ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
10- Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11- İhalede verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olup sözleşme imzalanacaktır.
12- İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 1.000,00-TL’dir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"