9 milyon TL’lik satış ihalesi!

Yayınlanma Zamanı : 24 Haziran 2020 Saat: 10:53

Mülkiyeti Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait Samandağ ilçesi, Alevışık mahallesinde bulunan farklı büyüklüklerdeki üç parsel kapalı teklif usulü arttırma suretiyle satışa çıkarılacak. 6 Temmuz Pazartesi günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca gerçekleşecek olan ihalede iki parselin satışı tek ihale ile aynı anda ve birlikte, diğer parselin satışı ayrı yapılacak olup, parsellerin ayrı ayrı satışı veya tek parsel için teklif kabul edilmeyecek.

Hatay Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Taşınmaz Satış İlanı

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 06.07.2020 tarihinde karşısında belirtilen saatte; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale toplantı salonunda 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü açık arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00-TL(bin) olup, şartname mesai saatleri içerisinde Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde (4.Kat) görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler dosya bedelini Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Antakya Şubesi nezdindeki TR42 0001 0003 0667 9687 7050 01 no.lu hesabına yatırması gerekmektedir.

2-4208 ve 4747 nolu iki parselin satışı tek ihale ile aynı anda ve birlikte, 4749 nolu parselin satışı ayrı olarak yapılacaktır. İsteklilerin birlikte satılacak olan her iki parsel için de teklif vermesi zorunlu olup, parsellerin ayrı ayrı satışı veya tek parsel için teklif kabul edilmeyecektir. İstekliler teklif verirken birlikte satılan parseller için teklif edeceği fiyatı parsel bazında ayrı ayrı olarak belirtmek zorunda olup, verilen tekliflerden, her iki parsel için verilen tekliflerin toplamı en yüksek olan isteklide ihale kalacaktır. Muhammen bedelin altında verilen teklifler geçersiz kabul edilecektir.

3– Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin Samandağ yerleşimini kapsayan 1.Etap ilave ve Revizyon 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 23.07.2019 tarih ve 2019/14-19 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7.Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

4 -İhaleye katılacak isteklilerin;

  1. Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgâh il muhabiri) ile nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneği,
  3. Geçici Teminat Bedelinin Başkanlığımızın banka hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz, Banka Teminat Mektubu,(Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit belgesi) , 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.
  4. Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile ihale konusu işin adı, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaştırılması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5– Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı tarafından ihale bedelinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Başkanlığımız tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesna olmayıp tüm giderler istekliye aittir.(4208 nolu parsel için istekli tarafından verilen teklif üzerinden KDV oranı %1,  4747 ve 4749 nolu parseller için istekli tarafından verilen teklif üzerinden KDV oranı %18 uygulanacaktır.)

6-İdareye (Hatay YİKOB) borcu olanlar ihaleye katılamaz.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.hatay.gov.tr/yikob adresinden öğrenilir.”

 (TEL: 0326- 214 03 30 Dâhili:2138 -Mahmut ŞEN)  İLAN OLUNUR.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"